CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Racy bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà Racy cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để Racy liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste racystudio.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

• Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên.
• Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website Racy.
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Cửa hàng.